STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW

ZAPISY


Nabór na kolejną edycje wiosną 2020 r. ZAPRASZAMY !!UWAGA!!!!!
!

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia pracami legislacyjnymi nad zmianami w systemie szkoleń terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu VI edycji Szkoły Terapii Uzależnień w grudniu 2018r.
Osoby, które chcą mieć zapewniony status osoby będącej w procesie certyfikacji w 2019 roku, powinny rozważyć rozpoczęcie nauki jeszcze w 2018 r.STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW

ZAPISY
Zgłoszenia do Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków przyjmowane są drogą mailową na adres:

biuro@ipe.edu.pl

wymagane dokumenty:

 
·       ankieta zgłoszeniowa (do pobrania poniżej);
·       kserokopia/skan dyplomu (świadectwo ukończenia szkoły średniej dla instruktora, dyplom mgr lub zaświadczenie o min. IV lub V roku studiów wyższych magisterskich dla specjalisty);
·       do szkolenia na specjalistów psychoterapii uzależnień mogą być rekrutowane osoby, które posiadają następujące wykształcenie:
tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
lub osoby, które uzyskały tytuł
magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia,pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Osoby nie posiadające wykształcenia uzyskanego na wyżej wymienionych kierunkach
mogą być rekrutowane do szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień;

 
·       w przypadku przyjęcia od II modułu dodatkowo wymagane zaświadczenie potwierdzające dwuletni staż pracy z osobami uzależnionymi ;
·        potwierdzenie wpłacenia zaliczki w wysokości 1000,00 zł( moduł I)/1500,00 zł (moduł II) 

na konto  PKO Bank Polski: 60 1020 4027 0000 1502 1178 2374

pobierz ankietę»


Po spełnieniu w/w warunków otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca w grupie.

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami przyjęcia do programów:
 
Szkolenie w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień:


MODUŁ I
Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Psychoterapii Uzależnień rozpoczynających naukę od modułu I: (koszt modułu I - 1600,00 zł) + ( koszt modułu II – 5800,00 zł)
Koszt części dydaktycznej szkolenia łącznie: 7400,00 zł
 • Brak stażu lub staż pracy w obszarze terapii uzależnień krótszy niż 2 lata.
 • Tytuł magistra - w/w kierunki ( lub minimum IV rok studiów magisterskich).
 • Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty w wysokości 1000,00 zł zaliczki.
 
MODUŁ II
Kryteria przyjęcia dla Specjalistów Psychoterapii Uzależnień rozpoczynających naukę od modułu II (koszt części dydaktycznej szkolenia - 5 800,00 zł)
 • Staż pracy w obszarze terapii uzależnień co najmniej 2 lata, (dotyczy placówek posiadających i pracujących programem terapeutycznym dla osób uzależnionych).
 • Tytuł magistra - w/w kierunki ( lub minimum IV rok studiów magisterskich).
 • Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłat w wysokości 1500,00 zł zaliczki.
 
Szkolenie w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień:

MODUŁ I
Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Terapii Uzależnień rozpoczynających naukę od modułu I(koszt modułu I - 1600,00 zł) + ( koszt modułu II – 5600,00 zł)
koszt części dydaktycznej szkolenia łącznie: 7200,00 zł
 • Brak stażu lub staż pracy w obszarze terapii uzależnień krótszy niż 2 lata.
 • Wykształcenie średnie.
 • Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty w wysokości 1000,00 zł zaliczki.

MODUŁ II
Kryteria przyjęcia dla Instruktorów Terapii Uzależnień rozpoczynających naukę od modułu II (koszt części dydaktycznej szkolenia - 5 600,00 zł)
 • Staż pracy w obszarze terapii uzależnień co najmniej 2 lata, (dotyczy placówek posiadających i pracujących programem terapeutycznym dla osób uzależnionych).
 • Wykształcenie średnie .
 • Warunkiem przyjęcia na specjalistyczne szkolenie będzie złożenie kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty w wysokości 1500,00 zł zaliczki.
 

​*Koszty szkolenia nie obejmują zakwaterowania podczas szkolenia ani podczas treningów interpersonalnych.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia